Ekologisen kompensaatiojärjestelmän kehittäminen

BOOST-hankkeessa tuetaan kokonaisvaltaisen kansallisen kompensaatiojärjestelmän käynnistämistä huomioiden kompensoinnin eri vaiheet luontohaittojen laskennasta toimenpiteiden vaikutusten seurantaan.  Osana hanketta rakennetaan käytännön toteutuksessa tarvittavat laskenta- ja raportointiohjelmistot. Lisäksi suunnitellaan ja kokeillaan ulkoistettujen luontohaittojen laskentaa talouskirjanpitoon pohjautuen käyttäen tapauksena yhteistyökumppani SOK:n hankintoja. Kansallisen kompensaatiorekisterin perustamista tuetaan yhteissuunnitteluprosessissa YM:n kanssa. 

Pilottikuntien kanssa toteutetaan ekologisen kompensaation pilotit, joista saatujen kokemusten pohjalta luodaan yleismalli jaettavaksi Kuntaliiton kautta, niin että kunnilla olisi mahdollisuus ja tarvittava osaaminen ottaa ekologinen kompensaatio osaksi kaupunkien maankäytön suunnittelun rutiineja. Tavoitteena on, että ekologiset kompensaatiot toteutetaan asukkaiden hyväksymällä tavalla tieteellisten perusteiden asettamissa rajoissa.