Ekologisen kompensaation valtavirtaistaminen

Konsortion tutkimuksessa tarkastellaan kompensaatiojärjestelmän edellyttämää oikeudellista kehystä. Valmisteilla olevassa luonnonsuojelulakiehdotuksessa asetetaan tietyissä tapauksissa luontohaittoja aiheuttavalle toimijalle kompensaatiovelvoite ja ehdot hyvitysten toteuttamiselle. Konsortio on vahvasti mukana ehtojen laatimisessa. Luonnonsuojelulain jälkeenkin jäljelle jää monia kysymyksiä, jotka on ratkaistava, jotta kompensaatiot saadaan tehokkaasti laajamittaiseen käyttöön. Hankkeen alkuvaiheessa sopimusjärjestelyjen kehittäminen, kaavoituksen ja kompensaation suhteen selkeyttäminen ja erilaisten hyvityksiä myyvien organisaatioiden reunaehtojen määrittely helpottavat myös vapaaehtoisen ekologisen kompensaation käyttöönottoa. 

Hankkeessa tuotetaan käytännön toimijoille ekologisen kompensaation ymmärtämistä ja laskenta- ja raportointiohjelmistojen sekä rekisterin käyttöönottoa tukevaa kirjallista ohjemateriaalia. Tieteelliset perusteet, ohjeet, esimerkit ja muut hankkeen aikana syntyvät kokemukset koostetaan avoimeksi käytännön toimijoille suunnatuksi jatkuvaa oppimista tukevaksi verkkokurssiksi (MOOC).