Luontotyyppien ekologisen tilan arviointimittarit ekologisen kompensaation suunnittelua varten on julkaistu kommentoitavaksi

Ekologiseen kompensaatioon tarvitaan kriteerit sille, miten arvioidaan sekä ihmistoiminnan aiheuttama luontohaitta, että toisaalta esimerkiksi ennallistamalla aikaansaatu luonnon paraneminen. Arviointiin tarkoitetut ohjeet luontotyyppien ekologisen tilan arvioimiseksi on nyt koottu luonnokseksi ja julkaistu kommentoitavaksi.

Kesäkuun alussa voimaan astuvan luonnonsuojelulain mukainen vapaaehtoinen ekologinen kompensaatio edellyttää hankkeiden aiheuttamien luontohaittojen sekä ennallistamalla ja suojelemalla tuotettujen hyvitysten arvioimisen tieteellisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Tätä arviointia varten tulee määrittää luontotyyppien ekologisessa tilassa tapahtuvat muutokset. Ekologinen tila on sitä korkeampi, mitä vähemmän ihmistoiminta on muuttanut luontotyypin rakennepiirteitä ja toimintaa, ja vastaavasti sitä matalampi, mitä enemmän ihmistoiminta on heikentänyt luontotyyppiä.

BOOST-tutkimushanke (Ekologinen kompensaatio oikeudenmukaisessa siirtymässä kohti luonnon kokonaisheikentymättömyyttä) sekä Suomen ympäristökeskuksen Ekologisen kompensaation pilotointi ‑hanke ovat yhdessä koostaneet arviointimittaristot luontotyyppien ekologisen tilan määrittämiseksi. Mittaristot on laadittu yhteistyössä kymmenien luontotyyppiasiantuntijoiden kanssa työpajoissa marraskuun 2022 ja maaliskuun 2023 välillä.

Arviointimittariston luonnoksesta toivotaan kommentteja

Arviointimittaristojen luonnos on nyt julkaistu kommentoitavaksi. Mittaristojen on tarkoitus mahdollistaa luontotyyppikuvion ekologisen tilan arvioiminen esimerkiksi luontoselvityksen osana. Tavoite on, että luontotyyppikohteen ekologisen tilan määrittäminen maastossa olisi mahdollisimman luotettavaa, arvioijasta riippumatonta ja nopeaa. Vaikka mittaristot on laadittu erityisesti ekologisen kompensaation tarpeisiin, voi niitä soveltaa myös muussa luontovaikutusten arvioinnissa. Työssä on varmistettu yhteensopivuus lausunnoilla olevan kompensaatioasetuksen kanssa.

Arviointimittaristojen luonnoksen (pdf) voit ladata tästä linkistä.

Toivomme kommentteja mittaristojen toimivuudesta ja sisällöstä erityisesti alan toimijoilta sekä luontotyyppien asiantuntijoilta. Pyydämme lähettämään kommentit 8.8.2023 mennessä, jotta ne voidaan huomioida jatkotyössä. Kommentteja voi laittaa sähköpostilla Joel Jalkaselle (Luonnontieteellinen keskusmuseo) ja Pälvi Salolle (Syke) tai muille hankkeiden asiantuntijoille, joiden yhteystiedot löytyvät alhaalta.

Ekologisen tilan arviointimittaristoja voi vapaasti hyödyntää jo nyt esimerkiksi luontoselvityksissä sillä varauksella, että mittaristoja saatetaan vielä muokata palautteen jälkeen.

Ekologisen tilan arviointimittaristojen lisäksi tieteellisesti uskottava ekologinen kompensaatio edellyttää tietoa erilaisten hyvitystoimenpiteiden (ennallistaminen ja suojelu) vaikuttavuudesta ja aikaviiveistä. Tätä tietoa laaditaan parhaillaan luontotyyppiasiantuntijoiden kanssa. Luonnos tästä työosuudesta on tarkoitus julkaista myöhemmin keväällä. Kokonaisuudessaan tavoite on julkaista ohjeet luontotyyppien ekologisen kompensaation suunnitteluun vuoden 2023 loppuun mennessä

BOOST-hanketta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto ja Ekologisen kompensaation pilotointi -hanketta ympäristöministeriö. 

Palaute ja lisätietoja: 

BOOST-hanke: 

 

Ekologisen kompensaation pilotointi -hanke: