Politiikka-analyysi (WP1)

Työpaketti 1 tutkii ekologista kompensaatiota osana reilua luonnonsuojelupolitiikkaa
Työpaketin vetäjä on Suvi Huttunen SYKE:stä.


Ekologisesti kestävää yhteiskuntaa rakennettaessa on tärkeää huomioida, että siirtymä tapahtuu sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Työpaketissa tehtävä yhteiskuntatieteellinen analyysi tarkastelee ekologisen kompensaation kehittämiseen vaikuttavia sosio-kulttuurisia ja poliittisia tekijöitä ja tuottaa tietoa siitä, miten niitä tulisi huomioida ekologisen kompensaation käytäntöjen kehittämisessä.


Tutkimuksessa analysoidaan kotimaista ja kansainvälistä politiikkaa sekä toteutetaan kansalaiskysely luonnonsuojelupolitiikasta. Näiden avulla tuotetaan tietoa ekologisen kompensaation sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta hyväksyttävyydestä. Kansallisen kyselytutkimuksen avulla luodaan monipuolisesti ymmärrystä siitä, millaista luonnon monimuotoisuuden hallintaa ihmiset pitävät Suomessa toivottavana, ja miten ekologinen kompensaatio sopii yhteiskunnallisiin normeihin ja arvoihin. Kyselyn tuottama tiedon avulla edistetään oikeutetun ja hyväksyttävän kompensaatiomekanismin suunnittelua.


Työpaketissa tehdään haastatteluja ja dokumenttianalyysiä selvittääksemme, kuinka biodiversiteetin ja ekosysteemien ennallistamisen tavoitteet sekä NNL- tai NPI-tavoitteet ovat läsnä (tai puuttuvat) kotimaisessa ja kansainvälisessä politiikassa sekä millaisia ristiriitoja politiikan valmisteluun liittyy. Analysoimme myös, kuinka CBD:n ja EU:n biodiversiteettitavoitteet näkyvät ja toteutuvat yritysten ja kuntien strategioissa ja toimintasuunnitelmissa sekä voisiko sosiaalisesti oikeudenmukaisen ekologisen kompensaation integroiminen paikalliseen ja yksityiseen hallintoon edistää tavoitteiden toteutumista.

Suvi Huttunen (PI)
SYKE

Marianne Aulake
SYKE

Liisa Varumo
SYKE

Tuija Seppälä
SYKE

Juha Peltomaa 
SYKE

Iikka Oinonen 
SYKE

Heidi Lehtiniemi
SYKE