Yhteiskunnallinen vuorovaikutus (WP7)

Työpaketti 7: hoitaa konsortion vuorovaikutusta ja yhteiskunnallista viestintää
Työpaketin vetäjä on Jonna Kangasoja Akordi Oy:stä.

BOOST-konsortion vuorovaikutuksen keskeisenä tavoitteena on edistää oikeudenmukaista yhteiskunnallista siirtymää kohti luonnon kokonaisheikentymättömyyttä. BOOST:in yhteiskunnallinen vaikuttavuus tapahtuu kahdella tasolla: ensinnä yhteiskunnallisella tai järjestelmätasolla (oikeudellinen kehys, toimivan järjestelmän osatekijät), sekä toiseksi operatiivisella, eli paikallisella tasolla (kunnat, yritykset ja muut organisaatiot). Työskentelymuotoina ovat työpajasarjat, asiantuntujaneuvonta, sekä tiivis yhdessä tekeminen.

Tutkimuksen ja kehitystyön tulokset julkaistaan avoimina aineistoina, kuten laskentatyökaluina, ja artikkeleina perinteisissä kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä. Päättäjien tavoittamiseksi hankkeessa tuotetaan yhdessä BIOD-ohjelman kahden muun konsortion kanssa yleistajuinen kirja ja lisäksi ekologisen kompensaation perusteita käsittelevä kirja kansainväliseen levitykseen. Tutkimustulosten kommunikoinnissa hyödynnämme kahta olemassa olevaa kanavaa: SYKE Policy Briefs ja Wisdom Letters. Hankkeen aikana syntyvät kokemukset koostetaan avoimeksi käytännön toimijoille suunnatuksi verkkokurssiksi. Lisäksi tavoitamme suurta yleisöä videoiden, sosiaaliseen mediaan (Twitter) ja muiden perinteisten keinojen kautta kautta.

Vuorovaikutuksen kohderyhmät
Vuorovaikutuksen kohderyhmät
Vuorovaikutuksen rooli -taulukko
Vuorovaikutuksen rooli

Jonna Kangasoja
Vuorovaikutusvastaava (PI)
Akordi Oy

Juha Kotilainen
Akordi Oy

Emma Luoma
Akordi Oy

Anni Kettunen 
Akordi Oy