Työkalut

Hankkeessa kehitetyt ekologisen kompensaation työkalut ja ohjeet

Ekologisen kompensaation laskentatyökalut

Ekologisen kompensaation laskennassa arvioidaan aiheutettu luontohaitta sekä haitan kattamiseksi vaadittava luontohyvitys. Hyvityksenä ennallistetaan ja suojellaan luontoa niin paljon, että luonnon paranema hyvittää aiheutetun haitan. Ensimmäiset versiot luontotyyppien ekologisen kompensaation laskureiksi julkaistiin heinäkuussa 2023 (ks. uutinen täältä), jonka jälkeen niiden päivittämistä on jatkettu. Tuoreimmat versiot löytyvät aina tältä sivulta. Luontotyyppien ekologisen kompensaation laskenta- ja suunnitteluohjeistukset on laadittu BOOST-hankkeen ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) Ekologisen kompensaation pilotointi -hankkeen yhteistyönä.

Kompensaatiolaskenta (hyvin) pähkinänkuoressa

Luonnonarvohehtaarit heikennettävällä alueella = Ekologinen tila x pinta-ala x uhanalaisuuskerroin x heikennyksen suuruus

Ekologinen tila arvioidaan arviointimittarien perusteella. Heikennyksen suuruus voi vaihdella, esim. rakennettavilla alueilla heikennys on totaalinen, epäsuorien vaikutusten alueilla osittainen.

Luonnonarvohehtaarit hyvitysalueella = Hyvitystoimenpiteiden tuottama keskihyöty x pinta-ala

Keskihyödyn saa vaste- tai hyvityslaskureista. Eri toimenpiteille voi myös laskea yhdistetyn keskihyödyn (esim. metsillä passiivinen ennallistuminen + rakennepiirteitä parantavat toimenpiteet + lahopuun lisäys). Passiivisen ennallistumisen keskihyödyn määrittäminen tapahtuu omalla vaste-excelin välilehdellään, aktiivisten ennallistamistoimenpiteiden tapauksessa voi käyttää valmiiksi tarjottuja ennallistamisvasteiden taulukoita.

Uusimmat versiot työkaluista ja ohjeistuksista voi ladata seuraavista linkistä (päivitetty 9.7.2024):

 

Työkalujen päivityslogi (tuoreimmat päällä):

9.7.2024

 • Vasteet:
  • Vasteiden nimiä on muokattu kuvaavammaksi ja napakammaksi
  • Virtavesien uoman ennallistamisen vasteita on muutettu.
  • Puustoisten perinnebiotooppien luonnonhoidon vasteita on muutettu.
  • Vasteiden kuvaukset julkaistaan ensi kertaa luonnoksena.
 • Ekologisen tilan mittarit
  • Tilan arviointimittaristoja on muokattu palautteen ja asiantuntijanäkemysten perusteella. Ks. tarkemmin täällä.
  • Tilamittarien tulkintaohjeet julkaistaan ensi kertaa luonnoksena.

 

5.2.2024:

 • Lisätty uusi välilehti ennallistamisvasteen ja häviämisuhan poistamisen (engl. avoided loss) yhdistämiseen. Välilehdellä voi laskea suojelun tuottaman häviämisuhan (esim. rakennus- tai hakkuupaine) poistamisen yhteisvaikutuksia. Huom! Nykyinen kompensaatioasetus ei tunnusta häviämisuhan poistamista hyvitystoimenpiteenä. Välilehden avulla käyttäjät voivat kuitenkin tarkastella, miten yleisten kansainvälisten käytänteiden mukainen häviämisuhan poistaminen vaikuttaa mm. kompensaatiokertoimiin.
 

27.11.2023:

 • Lisätty uusi passiivisen ennallistumisen laskuri vastetaskuri-excel-tiedoston uudelle välilehdelle. Uusi laskuri määrittää esim. metsän suojelusta koituvan kompensaatiohyödyn kompensaatioasetuksen kanssa yhteensopivalla tavalla. Kopioi laskuriin passiivisen sukkession vaste (omasta tiedostostaan, ks. alla) ja luontotyypin lähtötila suojelun hetkellä. Lisäksi tarvitset tiedon sukkessiovasteen epävarmuudesta, jonka voit kopioida vasteiden koonti -tiedostosta. Huom! Kauramäen laskentaesimerkki ei päde metsien suojeluhyödyn osalta kompensaatioasetuksen mukaista kompensaatiota suunniteltaessa. Kauramäen-laskennassa suojeluhyödyssä on huomioitu kansainvälisten käytänteiden mukaisesti hakkuupaineen poistaminen, mutta tämä on kompensaatioasetuksessa poissuljettu.
 • Lisätty uusi passiivisen ennallistumisen vastetaulukko metsäelinympäristöille. Näissä arvoissa ei ole huomioitu epävarmuutta, joten ne soveltuvat vain passiivisen sukkession kompensaatiohyödyn laskentaan.
 • Lisätty lähteikköjen ja virtavesien ennallistamistoimenpiteiden vasteet.
 

1.9.2023:

 • Ennallistamistoimenpiteiden vasteiden aineistoja on muokattu. Aiemmassa versiossa epävarmuus oli huomioitu vasteissa virheellisesti, mikä kasvatti erityisesti nopeasti vaikuttavien toimenpiteiden hyötyä liian suureksi. Ennallistamistoimenpiteiden epävarmuus on nyt huomioitu vasteen hyötyä alentavana tekijänä kompensaatioasetuksen mukaisesti.
 • Kaikkien luontotyyppien ja toimenpiteiden vasteet on nyt liitetty samaan excel-tiedostoon (2023-08-31_ennallistamisen_vasteet_sarakkeissa_kaikki).
 • Lisäksi tarjoamme nyt koontitaulukon (2023-08-31 Vasteiden koonti kaikki Jakelu), jossa kaikkien ennallistamis- ja toimenpiteiden määrittämiseen vaadittavat tiedot (esim. alin ja ylin tila ja epävarmuus) on eritelty.
 • Korjattu versio jyrkännemetsien hoidon vasteesta.
 

25.7.2023:

 • Ensimmäiset versiot laskureista

 

Tietoa kompensaatiolaskureista luontohaitan ja -hyvityksen laskentaan 

Haittalaskurilla, vastelaskurilla ja hyvityslaskurilla lasketaan luontohaitan ja –hyvityksen suuruus. Laskurit ovat Excel-pohjaisia. Ne sisältävät kaikki tieteellisesti uskottavan kompensaatiolaskennan elementit, mutta on huomattava, että ne tulevat kehittymään päivitysten myötä. Laskurien käyttöliittymää tullaan hiomaan helppokäyttöisemmäksi ja samalla kehitetään edelleen itse laskennan yksityiskohtia. Halukkaat voivat kuitenkin hyödyntää laskentatyökaluja jo nyt. 

Laskureille ei ole vielä laadittu varsinaista teknistä käyttöohjetta. Laskureiden käyttöä on kuitenkin kuvattu metsien osalta Jyväskylän Kauramäkeen rakennettavan pientaloalueen kompensaatiolaskennan raportissa. Kompensaatiolaskennan eri komponentteja on kuvattu myös kattavasti AA Sakatti Mining Oy:n Sakatin kaivoshankkeen ekologisen kompensaation suunnitelmassa. 

Luontohaittaa ja -hyvitystä arvioidaan luonnonarvohehtaareina (kutsutaan myös luontotyyppihehtaareiksi ja habitaattihehtaareiksi), jotka huomioivat luontotyyppikohteen pinta-alan ja ekologisen tilan. Luonnos luontotyyppien ekologisen tilan arvioimiseksi on julkaistu aiemmin.

Ennallistamistoimenpiteiden vasteet 

Ekologisen kompensaation suunnittelu ja laskenta edellyttää arviota erilaisten hyvitysalueilla tehtävien ennallistamistoimenpiteiden vaikuttavuudesta ja aikaviiveistä, joista käytetään termiä vaste. Mitä enemmän, nopeammin ja varmemmin ennallistamistoimenpide parantaa luontotyypin tilaa hyvitysalueella, sen pienemmät kokonaispinta-alat riittävät hyvittämään aiheutetut luontohaitat. 

Ensimmäiset ennallistamistoimenpiteiden vastetaulukot ovat raakaversioita. Ne perustuvat asiantuntija-arvioihin, joita on laadittu lukuisissa työpajoissa kymmenien luontotyyppiasiantuntijoiden kanssa kevään 2023 aikana. Lähteiden, virtavesien ja tunturien ennallistamisvasteet julkaistaan myöhemmin. Vasteissa on huomioitu tieteellinen epävarmuus kompensaatioasetusluonnoksen mukaisesti. 

Vasteet on järjestetty Excel-taulukoiksi. Käyttäjät voivat kopioida sopivan vastesarakkeen kompensaatiolaskureihin, jotka laskevat vasteen sekä muiden osakertoimien perusteella tarvittavan hyvityksen pinta-alakertoimen. Vasteen osalta kertoimeen vaikuttaa toimenpiteen aikaansaaman luontotyypin ekologisen tilan paranemisen keskiarvo valitulta aikaväliltä, joka on kompensaatioasetusluonnoksessa 30 vuotta. 

Hoitotoimenpiteiden vasteet 

Nämä taulukot kuvaavat luontotyyppien heikkenemistrendiä ilman kyseistä hoitoa (esimerkiksi perinnebiotooppien hoito, harjumetsien kuusettumisen estäminen). Oikeat sarakkeet kopioidaan vastelaskurin hoito-välilehden “ilman hoitoa” -sarakkeeseen. Näin saadaan vertailutaso, jonka perustella hoidon vaikuttavuus lasketaan. Nämä taulukot eivät sisällä tietoa yksittäisten hoitokertojen tehokkuudesta.

Suojelun vasteet julkaistaan myöhemmin 

Nämä aineistot eivät kata ekologisen kompensaation tärkeää komponenttia eli suojelun vaikuttavuutta. Hyvitysalueen suojelu poistaa kohteen luontoarvoihin kohdistuvan uhan, mikä voidaan myös huomioida ekologisessa kompensaatiossa (engl. ”avoided loss”). Joissain tapauksissa suojelun vaikuttavuus voi olla paljon merkittävämpi kuin ennallistamisen. 

Suojelun vaikuttavuuden arvioiminen edellyttää realistista kuvaa luontotyyppejä hävittävistä tekijöistä. Näiden arviointi on kuitenkin vielä kesken. Joidenkin metsätyyppien osalta suojelun vaikuttavuutta on tarkasteltu Kauramäen (Nieminen ym. 2023) ja Sakatin kompensaatiolaskentaraporteissa (Moilanen & Kotiaho 2020). 

Hyvä tietää

Korostamme vielä, että ensimmäiset aineistot ovat raakaversioita. Ekologisen kompensaation laskentatyökaluja tullaan muokkaamaan käyttäjäystävällisemmiksi ja selkeämmiksi. Tavoitteena on julkaista avoimesti kaikkien toimijoiden käyttöön mahdollisimman helppokäyttöiset laskentatyökalut. 

Lopuksi muistutamme, että ennallistamistoimenpiteiden vasteiden arviointi vaatii väistämättä karkeistusta ja keskiarvoistamista. Todellisuudessa yksi ennallistamishanke onnistuu paremmin ja toinen huonommin. Vaste-ennusteita on voitava tarkentaa tulevaisuudessa – ideaalitilanteessa empiiriseen seurantadataan perustuen. 

Lisätietoja työkaluista Boost-hankkeelta:

 • Joel Jalkanen, tutkijatohtori, Luonnontieteellinen keskusmuseo, joel.jalkanen@helsinki.fi, 0294 128 830 
 • Heini Kujala, yliopistotutkija, Luonnontieteellinen keskusmuseo, heini.kujala@helsinki.fi, 0294 128 829 
 • Eini Nieminen, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, eini.m.nieminen@jyu.fi, 050 4797 560 
 • Atte Moilanen, tutkimusjohtaja, Luonnontieteellinen keskusmuseo, atte.moilanen@helsinki.fi