Uskottava ekologinen kompensaatio tarvitsee avoimen rekisterin

Ekologisessa kompensaatiossa luonnolle aiheutettuja haittoja kompensoidaan tuottamalla vastaava määrä hyvityksiä esimerkiksi luontoa ennallistamalla. Kompensoinnin tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden kokonaisheikentymättömyys, eli monimuotoisuus ei kokonaisuudessa vähene heikennyksistä huolimatta. Kompensaatio on käsitteenä yksinkertainen, mutta käytännössä laskennallisesti vaativa ja hyvitysten toteutumiseen liittyy epävarmuutta. Siksi mekanismin tehokkuuden kehittämisen ja valvonnan tueksi tarvitaan julkinen kompensaatiorekisteri, missä pidetään kirjaa toteutuneista heikennyksistä ja hyvityksistä, ja millä varmistetaan kokonaisheikentymättömyyden saavuttaminen. Hyvä rekisteri parantaa kompensaatiojärjestelmän uskottavuutta.

Kompensaatiorekisteriä rakennettaessa on hyvä olla perillä siitä, minkälaisia malleja on kokeiltu maailmalla ja mitä me voisimme oppia niistä. Uunituoreessa One Earth -sarjan julkaisussa Kujala ym. (2022) tarkastelevat kansainvälisiä rekistereitä ekologisista kompensaatioista, niissä olevia tietoja ja sitä mitä niiden avulla voidaan sanoa kompensaatioiden toimivuudesta. Artikkelissa tutkijat antavat myös ohjeita siitä, mitä tietoa rekistereihin pitäisi kirjata. Seuraavassa muutama keskeinen nosto tutkimuksesta.

Kompensaatioista on vain vähän julkista tietoa saatavilla. Vaikka kompensaatiomekanismi on käytössä jo yli 100 maassa, julkisia rekistereitä löytyi alle 10 kappaletta (Australiasta, Yhdysvalloista ja Euroopasta). Selvityksestä käy ilmi, että tietoa kompensaatioista kerätään maiden viranomaisten toimesta kyllä enemmän, mutta tämä tieto ei ole julkista ja/tai saavutettavaa – tiedot kompensaatioista voivat olla esim. viranomaiselta saatavan luvan takana tai raportoituna YVA-selvitysten liitetiedostoissa, mistä niiden kokoaminen käsin on käytännössä mahdotonta.

Nykyisten rekisterien tiedot eivät mahdollista kokonaisheikentymättömyyden arviointia. Mikään julkisista rekistereistä ei sisältänyt tietoa, jolla ulkopuolinen taho voisi varmistua heikennysten ja hyvitysten vastaavuudesta. Kolmessa rekistereistä ei ollut lainkaan tietoa siitä mitä heikennystä oltiin hyvittämässä, viidessä ei ollut tietoa kompensoitavasta luontoarvosta ja seitsemässä (yhdeksästä) ei kerrottu luontoarvolle aiheutetun menetyksen suuruutta. Yksikään rekistereistä ei sisältänyt tietoa siitä, olivatko hyvitysalueilla tehdyt toimenpiteet tuottaneet kompensaatiosuunnitelman mukaisen lisäyksen luontoarvoissa.

Kompensaatiojärjestelmien parantaminen ei ole mahdollista ilman tietoa niiden ekologisesta tehokkuudesta. Ilman tietoa siitä, miten ja missä kompensaatioita tehdään, miten hyvitystoimenpiteet ovat onnistuneet ja milloin kokonaisheikentymättömyys on saavutettu (tai ei ole), kompensaatiomenetelmiä ei voida kehittää. Myöskään kompensaatioita tekevät tahot tai niitä valvovat viranomaiset jäävät ilman arvokasta tietoa siitä, missä tilanteissa hyvitystoimilla on paras mahdollisuus onnistua. Yhteiskunnan on siis hankala arvioida kompensaatioiden toimivuutta tai tapoja parantaa mekanismia, mikä voi vähentää järjestelmän hyväksyttävyyttä.

Hyvän kompensaatiorekisterin tulee mahdollistaa sekä kompensaatiosuunnitelmien riittävyyden että tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten arviointi. Kompensaatiorekisterillä on monta tehtävää. Se pitää kirjaa tehdyistä heikennyksistä ja hyvityksistä ja takaa järjestelmän avoimuuden. Rekisteri on myös valvovan viranomaisen työkalu ja tarjoaa tietopohjaa kompensaatiosuunnitelmien laatimiseen ja arvioimiseen. Sitä voivat viranomaisen lisäksi hyödyntää kompensointihyvityksiä tuottavat tahot ja konsultit.

Tutkimuksen tulokset ovat hyvin ajankohtaisia, sillä Suomessa luonnonsuojelulain uudistuksen yhteydessä hallitus on esittänyt vapaaehtoisten ekologisten kompensaatioiden käyttöönottoa. Osana uudistusta Suomeen tulisi kaikille avoin kompensaatiorekisteri, johon kirjataan tietoja tehdyistä kompensaatioista. Rekisterin valmistelua koordinoi Ympäristöministeriö.

Lue lisää:

Kujala ym. (2022). Credible biodiversity offsetting needs public national registers to confirm no net loss. One Earth 5(6), P650-662. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.05.011