Kansalaisten tieto ja näkemykset luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta ja ekologisesta kompensaatiosta

Uudessa Boost-julkaisussa saatiin tietoa kansalaisten näkemyksistä luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta ja ekologisesta kompensaatiosta. Tieto auttaa kehittämään kompensaatiojärjestelmää myös sosiaalisesti kestäväksi. Ekologista kompensaatiota jalkauttaessa on oleellista tunnistaa, milloin kompensaatio on kansalaisten mielestä hyväksyttävää ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen. Tarve korostuu, koska kompensaatio määriteltiin vapaaehtoiseksi uudessa luonnonsuojelulaissa.

Ekologinen kompensaatio oli enemmistölle vastaajia (n=1993) ennestään tuntematon käsite. Silti sitä pidettiin yleisesti hyväksyttävänä toimintatapana. Havainnot ja huoli luontokadosta ovat yhteydessä kompensaation hyväksyttävyyteen. Yhteiset pelisäännöt ja viranomaisten valvonta sekä kompensaatioiden täysimääräisyys koetaan erityisen tärkeäksi kompensaatioita toteutettaessa. Kansalaiset näkevätkin uskottavan kompensaatiojärjestelmän edellyttävän läpinäkyvyyttä.

Toisaalta kansalaiset epäilivät, edistääkö vapaaehtoinen kompensaatio luonnon monimuotoisuuden turvaamista – puolet vastaajista piti viherpesua mahdollisena. Luottamus oli vähäistä poliittisten päättäjien ja yritysten kykyyn luoda luontokatoa ehkäisevä kompensaatiojärjestelmä. Kansalaisten näkemysten mukaan ekologisia kompensaatioita pitäisi soveltaa laajasti eri toimialoilla, mutta erityisesti kaivostoiminnassa ja julkisessa rakentamisessa.

Lähes puolet vastaajista piti nykyisiä luonnonsuojelutoimia riittämättöminä. Moni kuitenkin koki tietävänsä vain vähän nykyisistä toimista luontokadon pysäyttämiseksi. Kansalaiset olivat kuitenkin myös melko toiveikkaita sen suhteen, että luontokato saadaan Suomessa pysäytettyä. Toiveikkuutta oli enemmän niiden keskuudessa, jotka kokivat tietävänsä luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä asioista enemmän

Tulokset, joissa käsitellään myös luonnon monimuotoisuutta paljon kompensaatiota laajemmin, löytyvät alla olevan linkin takaa.

 

Seppälä, T., Varumo, L., Oinonen, I., Raatikainen, K., Huttunen, S. (2024). Kansalaisten tieto ja näkemykset luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta ja ekologisesta kompensaatiosta. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 5/2024. http://hdl.handle.net/10138/573596 

28.3.2024