BOOST HANKKEEN UUTISKIRJEEN TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 31.1.2022.

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Akordi Oy:ssa BOOST–tutkimushankkeen uutiskirjettä varten.

1. Rekisterinpitäjä
Akordi Oy
Laivastokatu 8-10 D, 00160 Helsinki
Y-tunnus 2589721-3
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Jonna Kangasoja
jonna@akordi.fi
050-4412863
3. Rekisterin nimi
BOOST–tutkimushankkeen uutiskirjeen rekisteri
4. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn peruste
Henkilötietoja käytetään BOOST hankkeen uutiskirjeiden lähettämisen, tapahtumakutsujen lähettämisen sekä muiden viestintätoimenpiteiden yhteydessä. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Sähköpostilistoja käytetään vain BOOST hankkeen toiminnasta tiedottamiseen.
5. Rekisteriin tallennetut tiedot
BOOST–tutkimushankkeen uutiskirjeen rekisteri muodostuu tilaajien sähköpostiosoitteista ja postituslistalle liittymisen ajankohdista.
Tietojen käsittely perustuu tilaajan antamaan suostumukseen.
Lisäksi henkilöstä voidaan kerätä tietoja hänen suostumuksellaan myös hänen suorittamiensa aktiviteettien kuten dokumenttien latausten tai lomakkeiden täytön kautta.
Säilytysaika
Tietoja säilytetään niin kauan kuin tilattu uutiskirje ilmestyy tai kunnes henkilö poistuu sähköpostilistalta. Tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti kerättävät tiedot poistetaan ilman aiheetonta viivästystä sen jälkeen, kun niitä ei enää käytetä kerättyyn tarkoitukseen.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Pääsääntöinen lähde on uutiskirjeiden tilauslomake boostbiodiversityoffsets-verkkosivuilla.
Tietolähteenä on myös muualta kerätyt sähköpostiosoitteet, jos henkilö on antanut suostumuksen postituslistalle lisäämiselle.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
BOOST hankkeeseen osallistuvilla henkilöillä on pääsy hankkeessa kerättyihin henkilötietoihin.
Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä BOOST hankkeen uutiskirjeeseen liittyvän viestinnän osalta. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä ottamalla yhteyttä Akordi Oy:n yhteyshenkilöön.
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröity voi peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeen tilauksen uutiskirjeessä olevasta peruutuslinkistä.
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).