Oikeudellinen kehys (WP2)

Työpaketti 2: Millainen lainsäädännöllinen kehys tarvitaan ohjaamaan luontohaittojen kustannukset ekologisesti haitallisiin toimiin osallistuville, ja millaisia systeemisiä muutoksia tarvitaan ekologisesti vaikuttavan ja oikeudellisesti sitovan ekologisen kompensaatiojärjestelmän luomiseksi?
Työpaketin vetäjä on Minna Pappila SYKE:stä.


Luonnon monimuotoisuuden kokonaisheikentymättömyysperiaatteen (No Net Loss) ja lievennyshierarkian ja operationalisointi ja ekologisten kompensaatioiden käyttöönotto edellyttää muutoksia lainsäädäntöömme. Tässä työpaketissa tarkastellaan erityisesti kompensaatiojärjestelmän käyttöönoton edellyttämää oikeudellista kehystä. Joulukuussa 2021 valmistuneessa ehdotuksessa uudeksi luonnonsuojelulaiksi asetetaan tiettyjä luontohaittoja aiheuttaville toimijoille kompensaatiovelvoite ja ehdot hyvitysten toteuttamiselle. Uuden luonnonsuojelulain säätämisen jälkeenkin jäljelle jää monia kysymyksiä, jotka on ratkaistava, jotta kompensaatiot saadaan tehokkaasti laajamittaiseen käyttöön. Tavoitteena on myös selvittää, kuinka ekologiset kompensaatiot vastaavat ympäristönsuojelulain ja luonnonvaralainsäädännön systeemisiin tavoitteisiin ja periaatteisiin, mukaan lukien EU:n tasolla asetetut ympäristötavoitteet.


Työpaketin oikeudellista analyysia tehdään työpajojen, haastattelujen ja tieteellisen kirjallisuuden pohjalta ja osallistumme työpaketin 6 pilottikaupunkien kompensaatio-ohjeen luomiseen ja testaamiseen. Työpaketissa tuotetaan ehdotuksia siitä millaisia ​​lainsäädännöllisiä muutoksia tarvitaan, jotta kuntia voidaan ohjata käyttämään ekologisten vaikutusten välttämistä ja ekologista kompensaatiota osana ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää maankäytön suunnittelua. Myös ‘kompensaatiopankkien’ käyttöönottoa hahmotellaan. Hankkeen alkuvaiheessa sopimusjärjestelyjen kehittäminen, kaavoituksen ja kompensaation suhteen selkeyttäminen ja hyvityksiä myyvien organisaatioiden reunaehtojen määrittely helpottavat myös vapaaehtoisen ekologisen kompensaation käyttöönottoa.

Minna Pappila (PI)
SYKE

Paula Leskinen
SYKE